Zmeny v normách

Nová TEPLOTECHNICKÁ NORMA (Návrh) PLATNÁ OD 1.1.2013


Normalizovaná hodnota Uw,n sa určí z tabuľky. V tabuľke sa uvádzajú aj maximálne a odporúčané hodnoty súčiniteľa prechodu tepla pre okná a dvere zohľadňujúce rôzne úrovne potreby tepla na vykurovanie.
 

 

 

STN 73 0540 Tepelná ochrana budov


Požiadavky na okná a steny

Do 31.12.2015
Nízkoenergetická budova   :                              okno Uw,n = 1,4 W/(m²K)
                                                             obvodová stena Un = 0,32 W/(m²K)

Od 1.1.2016
Ultranízkoenergetická budova   :                         okno Uw,n = 1,0 W/(m²K)
                                                             obvodová stena Un = 0,22 W/(m²K)

Od 1.1.2021
Budova s takmer nulovou spotrebou energie   :                             
                                                               okno Uw,n = 0,6 W/(m²K)
                                                             obvodová stena Un = 0,15 W/(m²K)